ALGEMENE VOORWAARDEN

Allerlei
Isseltseveld 46A
3812 LH Amersfoort

E-mail: joyce@allerlei-versvlees.nl
KvK nr.: 51155117
BTW nr.: NL193157561B01

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten en/of overige gesloten overeenkomsten op afstand van Allerlei vers vlees met consument van deze producten en/of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Allerlei vers vlees is aangegaan.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website. Tevens zijn de algemene voorwaarden in te zien en zullen op verzoek van de consument kosteloos ter beschikking worden gesteld, elektronisch of per post.
Door te bestellen via de website, per e-mail of op enige andere wijze wordt er een overeenkomst aangegaan met Allerlei vers vlees en wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

2. Prijzen en betaling
De op de website vermelde prijzen zijn inclusief het van toepassing zijnde BTW-tarief. Allerlei vers vlees behoudt zich het recht voor op prijswijzigingen in geval van wijziging in BTW-tarieven en/of grondstofprijzen (voor zover deze door de leveranciers van Allerlei vers vlees worden doorberekend). Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzend- en/of bezorgkosten. Alle in overeenkomst vermelde producten blijven eigendom van Allerlei vers vlees totdat de consument deze volledig heeft voldaan.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen gebruikt door Allerlei vers vlees zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Allerlei vers vlees niet. Druk-, type- of zetfouten evenals kleurafwijkingen voorbehouden, zo ook afwijkingen in prijs en omschrijving.

Tijdens het online bestelproces kan worden gekozen voor de volgende betalingsmogelijkheden:
• (mobiele) PIN, mogelijk bij afhalen/bezorgen;
• vooraf overmaken, mogelijk bij afhalen/bezorgen/versturen;
• iDeal via Mollie, mogelijk bij afhalen/bezorgen/versturen.

Indien gekozen is voor de optie bezorgen i.c.m. (mobiele) PIN behoudt Allerlei vers vlees zich het recht voor de goederen mee terug te nemen indien er door de consument niet per (mobiele) PIN kan worden betaald. De consument wordt gehouden tot afname en betaling van de bestelde goederen.

In uitzonderlijke gevallen kan worden overeengekomen dat de consument achteraf een factuur van het verschuldigde bedrag ontvangt. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Allerlei vers vlees is gewezen op de te late betaling en Allerlei vers vlees de consument een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

3. Versturen, bezorgen en afhalen
Tijdens het bestelproces wordt gevraagd een keuze te maken tussen: versturen, bezorgen of afhalen. Afhankelijk van de gekozen optie zijn hieraan kosten verbonden, gerelateerde kosten zullen duidelijk vermeld worden tijdens het bestelproces.

Versturen:
- diepvriesproducten worden NIET verzonden;
- aan versturen is geen minimum bestelbedrag verbonden;
- pakket van boven de 32 kg worden niet verzonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
- aan versturen zijn extra kosten verbonden, zie website.

Bezorgen:
- bezorgen is mogelijk op de dagen vermeld op de website;
- bezorgen alleen is mogelijk in Amersfoort en omstreken, zie website;
- aan bezorgen is geen minimum bestelbedrag verbonden;
- aan bezorgen zijn extra kosten verbonden, zie website;
- wij bezorgen de bestelde diepvriesproducten in koeltassen/-boxen.
Hiermee zijn wij ervan verzekerd dat deze producten ook diepgevroren blijven tijdens het vervoer en het bezorgen. De consument dient de geleverde diepgevroren producten direct na bezorging in een vriezer op te slaan. Allerlei vers vlees neemt geen enkele aansprakelijkheid voor transportschade en/of bederf door ontdooiing en de eventuele nadelige gevolgen hiervan door het niet naleven van deze instructies
Let op: indien bezorging is overeengekomen geschiedt dit te allen tijde slechts tot de deur. Bezorging “over de drempel” is uitgesloten.

Afhalen:
- afhalen tijdens de op de website genoemde afhaaltijden;
- aan afhalen is geen minimum bestelbedrag verbonden.

4. Herroepingsrecht, annuleren en retourneren
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Allerlei vers vlees mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden verplicht. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangegeven derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel ook zou mogen doen.
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument eerst telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Allerlei vers vlees over de wijze van retournering. Daarbij zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Daarnaast draagt de consument de kosten van het terugzenden van het product.
4. Allerlei vers vlees vergoedt alle betalingen van de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van het geretourneerde product.
5. Uitgesloten van herroepingsrecht zijn de navolgende producten:
a. diepvriesproducten;
b. producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
c. producten die volgens opgave van de consument zijn gemaakt, zijn aangepast aan de persoonlijk eisen van de consument;
d. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. verzegelde producten de om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
6. Allerlei vers vlees behoud zich het recht een bestelling te annuleren wanneer deze abusievelijk is geplaatst door de consument. In het geval van vooruitbetaling door consument zal deze onder aftrek van de daaruit voortvloeiende kosten à € 0,75 inclusief btw. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, worden gerestitueerd.

5. Garantie en aansprakelijkheid
Allerlei vers vlees staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten voor huisdieren. Allerlei vers vlees geeft geen garantie voor gebruik van de producten anders dan voor huisdieren.
In geval van gebrek dient direct of in ieder geval binnen 2 dagen na ontdekking daarvan, volledig en duidelijk omschreven per e-mail in dien mogelijk vergezeld van foto`s, aan Allerlei vers vlees te worden gemeld. De consument dient Allerlei vers vlees in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken, alvorens er sprake kan zijn van enige vorm van vergoeding. Indien van gebrek later melding wordt gemaakt dan heeft de consument geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de consument. Indien Allerlei vers vlees aansprakelijk mocht zijn dan is zij slechts aansprakelijk bij directe schade.

6. Levertijd
Indien een product niet direct voorradig is bedraagt de levertijd circa 5-10 werkdagen, tenzij anders vermeld. De consument wordt hiervan schriftelijk of mondeling op de hoogte gehouden.
Indien de leverancier van Allerlei vers vlees niet in staat is het gewenste product te leveren, om welke reden dan ook, zal Allerlei vers vlees de consument een alternatief aanbieden. Indien ook dit niet mogelijk is wordt het volledige aankoopbedrag terugbetaald.

7. Overmacht
Allerlei vers vlees is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Allerlei vers vlees komt.

8. Geschillen
Op overeenkomsten tussen Allerlei vers vlees en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Allerlei vers vlees | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel